Consell Escolar - Afa Quermany Pals
15747
page-template-default,page,page-id-15747,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de participació on es troba representada tota la comunitat educativa i on es prenen decisions de gran importància per al funcionament del centre.

Competències

A tall d’exemple i entre moltes altres, és competència del Consell Escolar :

  • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Proposar mesures que afavoreixin la convivència i la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
  • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
  • Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu.
Composició

El Consell Escolar està format per:

El director/a (que n’és el president/a)
El/la cap d’estudis
El/la secretari/ària (amb veu i sense vot)
Un/una representant de l’Ajuntament
Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis)
Un/una representant de l’AFA
Cinc mestres elegits pel claustre
Cinc pares o mares escollides del cens de pares i mares

Reunions

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.

Eleccions

La renovació de membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector famílies i del sector mestres, que tenen la condició de membre electe durant 4 anys.
Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar.